Pytlas generalforsamling 2011

 

 

Islandshesteklubben Pytla
Formand Ole Mårtensson
Anekæret 38
3520 Farum
Tlf.: 2625 3248
 
 
Pytlas Generalforsamling fredag d. 25-02-2011 kl. 18:00
 
Rytterskolen Ganløse
 
 
 
 1. Valg af dirigent samt referent.
 2. Formandens beretning
 3. Kasseren forlægger regnskab 2010 (Regnskab 2010).
 4. Indkomne forslag.
  Ingen.
 5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

  Ole Mårtensson                 Formand                  På valg
  Tanya Vest                       Næstformand            På valg   Genopstiller
  Birgit Gotfredsen               Kasserer                  På valg    Genopstiller
  Britta Husher                    Sekretær                  På valg
  Trine Nørhave                   Bestyrelsesmedlem   På valg
  Nille Larsen                      Suppleant                 På valg  Genopstiller
  Catherine Brard-Jensen     Suppleant                 På valg
  Eva Bretvad                     Suppleant                 På valg  Genopstiller
   
 6. Valg af revisorer:
   Torben Hyst                                                  På valg
   Ivan Techau                                                 På valg
   
 7. Eventuelt – herunder nedsættelse af evt. nye udvalg og valg til stævneudvalget.

Da vi traditionen tro starter med lidt at spise er tilmelding nødvendig.
Dette kan ske til Ole Mårtensson, tlf.nr.: 2625 3248, e-mail: pytla@live.dk

Tilmelding senest fredag d. 18-02-2009

 

Regnskab for 2008 lægges frem på generalforsamlingen og kan findes på link: Pytla_Regnskab2010.pdf

 

 

Referat

Generalforsamlingen blev vanen tro afholdt på Rytterskolen i Ganløse, hvor vi startede aftenen med at spise pizzaer og hygge-snakke. Der mødte ca. 20 medlemmer op. 
 
Pkt. 1 - valg af dirigent samt referent
Torben Hyst blev valg til at dirigere slaget gang, mens Nille Larsen blev valgt til at skrive referat.
 
Torben konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 
 
Pkt. 2 - Formandens beretning
Se tekst neden for.
Formandens beretning blev godkendt.
 
pkt. 3 - Kasseren forlægger regnskab
Birgit Gotfredsen uddybede enkelte punkter i regnskabet, der forklarede hvorfor klubbens "formue" er blevet mindre end sidste år. Der har været afholdt nogle weekendkurser der ikke økonomisk har løbet rundt, da bestyrelsen fandt det vigtigt ikke at aflyse kurserne blev disse gennemført med underskud. Herudover betalte klubben for bustransporten til World Cup i Odense. Alle bilag var fremlagt, så medlemmerne havde mulighed for at studere de enkelte poster nøjere hvis de skulle ønske det.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
 
Pkt. 4 - Indkomne forslag
Ingen
 
Pkt. 5 - Valg til bestyrelse
Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
 
Mette Dandanell Andersen
Tanya Vest
Birgit Gotfredsen
Nille Larsen
Eva Bretvad
Camilla Bobek
Lene Søe Rasmussen
 
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.
 
Valget til bestyrelsen vakte en del diskussion, da Tanya Vest meldte ud, at den opstillede gruppe kun ønskede at sidde i bestyrelsen hvis hele gruppen blev valgt ind.
 
Steen Trier ønskede en uddybende forklaring på den noget utraditionelle måde at stille op til bestyrelsen på.
 
Nille Larsen forklarer, at da det ikke umiddelbart så ud til at nogle ønskede at stille op til bestyrelsen, ville denne gruppe af "gamle bestyrelsesmedlemmer" gerne gå ind og tage en tørn sammen, da de ikke ønskede at klubben skulle gå i opløsning, og da de har erfaring for at de har et godt samarbejde.
 
Mikala Bagger kommenterede, at det lød som en god løsning, og det nok mere var præsentationen af ídeen der skabte diskussionen.
 
Gitte Vindekilde stillede sig til rådighed for bestyrelsen.
 
Pkt. 6 - Valg af revisorer
Torben Hyst - genvalgt
Ivan Techau - genvalgt
Gitte Vindekilde blev valgt som suppleant.
 
 
Pkt. 7 - Eventuelt
Der kom mange foreslag fra salen til kommende arrangementer / aktiviteter, såsom "Førstehjælps kursus med Vet-Team", medicinhånteringskursus, midnatstølt, ture i både i de "nord- og sydlige egne" som klubbens medlemmer dækker, stævner, retrostævne, tilbud til børn, nyhedsbrev.
 
Mikala Bagger havde et ønske om, at der kom flere forslag til ture på hjemmesiden - Steen Trier indvilgede (lidt hårdt presset) i at komme med forslag til ture.
 
Dorthe Leschly og Rikke Frandsen tilbød at hjælpe med at opdatere hjemmesiden.

 

 

Formandens beretning

Til trods for at vi i år måtte aflyse flere arrangementer, især pga. manglende tilslutning mener jeg, at vi alligevel har haft gode oplevelser og aktiviteter i Pytla i 2010.  

Bl.a. har vi haft meget succes med vores undervisningsarrangementer. Både hvad angår de eksterne og vores egen undervisning ved Nille.

I marts (20. – 21.) havde vi Rasmus Møller Jensen på besøg på vores gamle baner på Østersø. Undervisningen var plaget af dårligt vejr, så Nille måtte op at rydde sne på banerne for at der kunne rides. Det endte med at kurset flyttede ned hos Tanya på Vindekilde.

Vi forsøgte også at få Eyjolfur her ned for at undervise i August (22. – 23.), men det blev aflyst pga. manglende interesse.

Det var synd for dem der havde meldt sig, for de var meget opsat på kurset, og de havde store forventninger om at kurset fra sidste år blev fulgt op med endnu et i år. Der var også et par stykker der meldte sig til at hjælpe til ved arrangementet.

Vi prioriterede dog også højt at aflyse i rimelig tid, så Eyjolfur kunne administrer sin tid til andet formål. Det var han meget taknemmelig for. Han ville meget gerne komme en anden gang og undervis hos Pytla.

Til gengæld kom Rasmus Møller Jensen igen 4. – 5. September, hvor vi havde fint vejr. Der var stor tilslutning af både deltagere og tilskuer. En rigtigt god weekend.

I foråret forsøgte vi os med et lille lokalt stævne på Østersø (8. – 9. Maj). Vi ville prøve at ramme samme størrelse og stil som vores tidligere lokalstævner. Der var dog kun 12 tilmeldte til stævnet, så vi blev nødt til at aflyse. Sørens Fie havde ellers været meget behjælpelig med at skaffe dommere.

Vi har overvejet hvad årsagen kan være til den dårlige tilslutning. Det kan måske være at tiden ikke længere er til de små lokalstævner. – man vil hellere komme til stævner hvor men kan kvalificere sig til større stævner.

I 2010 havde vi debut på vores fælles tur til World Cup i Odense, som der var rigtigt god tilslutning til. Det er en rigtig god lejlighed til at samle en større gruppe af vores medlemmer, også dem vi ikke så ofte ser til stævner og undervisning.
Ved ihærdig indsats fra Tanya og Camilla er det lykkedes at gentage succesen i år.

Dyrehaveturen blev afholdt lidt sendt i år (20. Nov.). Vi fik gudskelov afholdt turen lige inden vinteren satte ind. Tilslutningen var ikke overvældende – Familien Müller og mig, men som sædvanlig blev det en meget hyggelig dag.

I april havde vi arrangeret et kursus i ’Førstehjælp til heste’ ved dyrlægerne hos Vet Team. Der var god tilslutning (10 stk.), men Vet Team aflyste på dagen.

Sidste år havde vi lidt snak om lokalklubbernes nye stemmer til DI’s generalforsamling. Der deltog dog ingen repræsentanter fra Pytla i år.

Vi har nu også fået stillet et depotrum til rådighed af kommunen, hvor klubben kan have sine ting. Det ligger på den gamle skole i Ledøje

Som det fremgår af indkaldelsen er hele den nuværende bestyrelse på valg i år. Det betyder ikke at hele bestyrelsen ønsker at træde af, men er et udtryk for at vi vil opfordre nye kræfter til at stille op på alle poster.

Jeg har selv valgt at stoppe i år efter 4 år som formand og vel nok yderligere 3 – 4 år som menigt medlem af bestyrelsen.

Vi håber alle i bestyrelsen at der i år er mange nye der har lyst at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet.

Med udgangen af 2010 havde klubben lidt under 97 medlemmer, der fordeler sig over 63 medlemskaber.

ISLÆNDERKLUBBEN PYTLA: pytla@pytla.dk