Pytla Generalforsamling 2010

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent samt referent.
2. Formandens beretning
3. Kasseren forlægger regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

 

Ole

Mårtensson

Formand

 

 

Tanya

Vest

Næstformand

På valg

Genopstiller

Birgit

Gotfredsen

Kasserer

På valg

Genopstiller

Britta

Husher

Sekretær

På valg

 

Trine

Nørhave

Bestyrelsesmedlem

 

 

Nille

Larsen

Suppleant

På valg

Genopstiller

Catherine

Brarad-Jensen

Suppleant

På valg

Genopstiller

 

6. Valg af revisorer:

Torben

Hyst

Revisor

På valg

Ivan

Techau

Revisor

På valg

 

7. Eventuelt – herunder nedsættelse af evt. nye udvalg og valg til stævneudvalget.
Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.

 

Ændrings forslag
Bestyrelsen har forslag til ændringer i klubbens vedtægter, der vedrører varetagelse af klubbens stemmer til DI’s generalforsamling.

Det foreslås at der sidst i §5 ”Ledelse” tilføjes følgende sætning:
§5
”Stemmer, der tildeles klubben af DI, varetages af bestyrelsen”.

Da vi traditionen tro starter med lidt at spise er tilmelding nødvendig.
Dette kan ske til Ole Mårtensson, tlf.nr.: 2525 3248, e-mail: pytla@live.dk, eller til
Britta Husher tlf.nr.: 40135250, e-mail: husher@sol.dk

Tilmelding senest mandag d. 01-02-2009.

Alle er velkomne, men kun medlemmer der har betalt kontingent for 2010 har stemmeret
Regnskab for 2009 lægges frem på generalforsamlingen og kan findes på www.pytla.dk


Senere fremsat forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har ved det seneste bestyrelsesmøde besluttet at foreslå generalforsamlingen at fastsætte kontingentet for 2011 som følger:

 

Familiemedlemskab sænkes fra 300 kr til 200 kr årligt.

Single medlemskab sænkes fra 200 kr til 125 kr årligt.

Junior medlemskab sænkes fra 100 kr til  75 kr årligt.

 

 

Referat

Generalforsamlingen blev vanen tro afholdt på Rytterskolen i Ganløse, hvor vi startede aftenen med dejlig biksemad og hyggesnak.

pkt. 1 - valg af dirigent samt referent
Torben Hyst blev valg til at dirigere slaget gang, mens Nille Larsen blev valgt til at skrive referat


pkt. 2 - Formandens beretning
Se tekst neden for.

Formandens beretning blev godkendt.

Der blev efterfølgende diskuteret følgende emner:
- Klubbens 2 stemmer til DI´s generalforsamling. Hvordan kan vi sikre os at bestyrelsen varetager medlemmernes holdninger? Via hjemmesiden kan der opfordres til at give sin mening til kende. DI kan evt. opfordres til at offentligøre ændringsforslag til vedtægterne noget tidliger så klubberne har mere tid til at høre medlemmernes holdninger.

pkt. 3 - Kasseren forlægger regnskab
Birgit Gotfredsen uddyber enkelte punkter i regnskabet, og fremlægger alle bilag så medlemmerne har mulighed for at studere de enkelte poster nøjere hvis de skulle ønske det.
Regnskabet blev godkendt uden yderliger kommentarer.

Der blev efterfølgende diskuteret følgende emner:
- Juniorstøtte ifb. med kurser i form af nedsat pris.
- Støtte til medlemmer der der starter internationale stævner - evt. mod en modydelse i form af et foredrag om stævnet.
- Indkøb af lydanlæg til brug ved stævner og evt. undervisning.

pkt. 4 - Indkomne forslag
Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
Det foreslås at der sidst i §5 "Ledelse" tilføjes følgende sætning:
§5 "stemmer, der tildeles klubben af DI, varetages af bestyrelsen"
Ændringsforslagt blev vedtaget.

Det blev forslået at kontingentet for år 2011 nedsættes til:
Familiemedlem: kr. 200
Singel medlem: kr. 120
Junior medlem: kr. 75
Forslaget bev godkendt.


pkt. 5 - Valg til bestyrelse
Ole Mårtensson/Formand - ikke på valg
Tanya Vest/Næstformand - genvalgt
Birgit Gotfredsen/kasserer - genvalgt
Britta Husher/Sekretær - genvalgt
Trine Nørhave/Bestyrelsesmedlem - ikke på valg
Nille Larsen/Suppleant - genvalgt
Catherine Brard-Jensen/Suppleant - genvalgt
Eva Bretvad/ Suppleant


pkt. 6 - Valg af revisorer
Torben Hyst - genvalgt
Ivan Techau - genvalgt


pkt. 7 - Eventuelt
Valg til stævneudvalg: Ulla Jensen, Charlotte Rune, Fie (prøver at skaffe dommere), bestyrelsen indgår i udvalget.

I forbindelse med stævnet skal der afholdes banedag - der var forslag om at rytterne til stævnet fik en del af startgebyret retur hvis de deltager i banedagen.

Eldur har givet os en stående invitation til at deltage i deres ture i Hedeland hver den sidste søndag i måneden.

Torben takker for god ro og orden!
 


 

Formandens Beretning

I år fik vi igen afviklet et stort flot stævne på Hedeland. Stævnet blev som tidligere afholdt som et DRL-stævne, og der var også mulighed for at score point til Ishesteligaen.

Stævnet havde for første gang sin egen hjemmeside sat iværk af Liza. Her kunne  rytterne tilmelde sig og løbende holde sig orienteret op til stævnet. Det fungerede fint og til manges store tilfredshed. Birgit og Nille holdt styr på indbetalingen af startgebyrer m.v., hvilket jo erfaringsmæssigt er noget af en udfordring.

Ca.  80 ryttere deltog. Langt de fleste var fra Pytla, men der var også nogle fra vores venskabsklubber Eldur og Hrimnir.

Vejret kunne have været bedre, og aftenen før kunne vi efter flere forsøg konstatere at lydanlægget ikke ville komme til at virke. Heldigvis kom Dorthe Sandvang’s mand os til undsætning. Han kendte en professionel lydmand, som ankom sent om aftenen og klarede skærene for os. Billigt var det ikke, men anlægget fungerede upåklageligt.

Igen havde vi et rigtig godt hjælperteam, der sørgede for at alting klappede – mange burde nævnes, men det bliver lidt langt, men jeg vil dog lige sige, at Charlotte igen isejeste stil holdt styr på rytterne og sørgede for at de kom på banen til tiden, så tidsprogrammet kunne holdes.

Pølsemanden vi havde hyret var ikke den store succes. Måske var det vejrets skyld – fordi der ikke kom så mange tilskuere som forventet – men det kostede på bundlinien, og stævnet kom ud med et forholdsvis stort underskud. Men stævnetfik da ros fra flere ryttere og tilskuere og en meget glad ”smiley” af dommerne i dommerrapporten.

 

Også i 2009 har vi har haft en del undervisning. Nille har givet ca. 100 lektioner, og herudover har vi haft kursus med både Søren Madsen på vores gamle Pytlabaner, som jeg selv havde fornøjelsen af at deltage i og med Eyjólfur hos Tanya på Vindekilde.

 

Vi har også haft undervisning af coachen Karin Trane, der kunne give teknikker til, hvordan man mentalt kan sætte sig op til et stævne. Desuden har der været afholdt et særligt seminar for juniorer med udviklingskonsulent Mette Christensen. En coach med særlig kompetence for unge. Nille stod for det første og Tanya for det sidste.

 

I modsætning til 2008 lykkedes det i 2009 at afholde vores snart traditionelle dyrehavetur. Vi var ikke så mange – 8 ryttere og 2 på gåben. Vejret var ikke det bedste, og Torben Christiansen havde desværre ingen hest at ride på, så vi måtte klare turen på egen hånd. Men det var som sædvanlig en god og hyggelig oplevelse.

 

 

Andre ting

For første gang har Pytla været repræsenteret ved DI’s generalforsamling med to stemmer. Stemmernes anvendelse blev inden fastlagt på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne vedrører netop regler for anvendelse af klubbens stemmer til DI’s generalforsamling.

 

Vi er nu også kommet godt i gang med medlemsregistrering og opkrævning af kontingent over SPORTI, som DI kræver. Indtil nu har vi gode erfaringer med systemet. Systemet er dog ikke helt udviklet endnu. Som de fleste har opdaget betyder det bl.a. at der bliver lagt gebyrer oveni indbetalinger til SPORTI. Så vidt jeg ved, er det den eneste indtægt SPORTI har fra arrangementet med DI. Systemet letter vores administration med medlemsregistrering, indberetning til DIF og kommunen.

 

Catherine har været på kursus i mødeledelse arrangeret af DI.

 

I løbet af året har vi diskuteret, hvordan vi bedst kan støtte juniorarbejdet. Vi bestræber os meget på at målrette en del af vores aktiviteter mod juniorer, og har i løbet af året diskuteret forskellige modeller for økonomisk støtte til juniorer. Vi er blevet enige om, at klubben vil give støtte på op til 25 % af udgifterne ved deltagelse i Pytlas egne aktiviteter.

 

Hvad sker der i 2010

Første arrangement er en fælles bustur til World Cup i Odense den 20. februar. Der er udsendt en nyhedsmail om dette – man betaler selv billetten – men klubben betaler for bussen. 

 

Desuden håber vi at få arrangeret et stævne på vores gamle baner hos Ivan og Bente. Det kræver dog, at der er en flok som vil stå for arrangementet og støtte op om det. Datoen for stævnet er den 8. – 9. maj, og Ivan siger, at han glæder sig.

 

Derudover er vi i gang med at arrangere endnu et kursus med Eyjólfur. Det bliver nok 22.-23. august eller 21.-22. november, sandsynligvis hos Tanya på Vindekilde

 

Men inden da ser vi frem til at Rasmus Møller kommer og underviser den 20.-21. marts på de gamle Pytla-baner. Og Nille – hun tilbyder fortsat kontinuerlig undervisning …hvis man da ellers kan få en plads, for dem er der rift om.

 

Desuden har vi planer om at arrangere: 1) Førstehjælpskursus, 2) Filmaften om emner som træning og opdræt af heste, og 3) Firmakepni.

 

 

 

Forslag til bestyrelsen

Bestyrelsen er kommet med to forslag. Det ene har vi været inde på. Det vedrører ændringer til vedtægterne, så det kommer til at fremgå, at det er bestyrelsen der varetager klubbens stemmer til DI’s generalforsamling. Det andet forslag drejer sig om nedsættelse af kontingentet.

 

De seneste par år har klubben haft mange lidt ’løse’ medlemmer, der nok primært meldte sig ind i klubben pga. vores stævner. Da vi ikke i den kommende sæson ser mulighed for at fortsætte med det store arrangement på Hedeland, ønsker vi med kontingentnedsættelsen at fastholde vores mere faste medlemsgruppe i lokalområdet.

 

Med udgangen af 2009 havde klubben 130 medlemmer. På nuværende tidspunkt har 50 betalt kontingent for 2010.

 

ISLÆNDERKLUBBEN PYTLA: pytla@pytla.dk