Pytla Generalforsamling 2008

 

Indbydelse 2008.doc

Referat 2008.doc


 

 

Islandshesteklubben Pytla

Formand Ole mårtensson

Anekæret 38
3520 Farum
Tlf.: 4495 7726
 
 

Pytla’s Generalforsamling fredag d. 22-02-2007 kl. 18:00

Rytterskolen Ganløse
 
 
 
 1. Valg af dirigent samt referent.
 2. Formandens beretning
 3. Kasseren forlægger regnskab samt budget (Regnskab 2007 vedlagt).
 4. Indkomne forslag.

  Bestyrelsen har forslag til ændringer i klubbens vedtægter, der vedrører ændring af kommunens navn fra Stenløse Kommune til Egedal Kommune, samt tilføjelser der angiver at det nu er muligt at melde sig ind i klubben over Internettet.

  §1
  ”Foreningens navn er ’Pytla’ og foreningens hjemsted er Stenløse kommune”,
  ændres til: ”Foreningens navn er ’Pytla’ og foreningens hjemsted er Egedal kommune”,

  §3
  ”Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem”.
  Efter denne tekst tilføjes: ”, samt på foreningens hjemmeside”.
 5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

  På valg er: Mette D. Andersen, Næstformand Genopstiller ikke
  Birgit Gotfredsen, Kasser
  Britta Husher, Sekretær Genopstiller
  Tanya Vest; Suppleant Genopstiller
  Catherine Brard-Jensen, Suppleant Genopstiller
 6. Valg af revisor:
  Inge Mortensen Genopstiller ikke
  Ivan Techau Genopstiller
 7. Eventuelt
 
 

Da vi traditionen tro starter med lidt at spise er tilmelding nødvendig.
Dette kan ske til Ole Mårtensson, tlf. 4495 7726, om@mail-telia.dk, eller til Britta Husher tlf. 4717 1676, husher@sol.dk

 

Tilmelding senest mandag d. 18-02-2008

 

Regnskab for 2007 vedlagt


 

Referat fra generalforsamlingen d. 22-02-2008

 

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen.


Pkt. 1: Dirigent blev Torben Hyst som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
referent blev Mette D. Andersen.


Pkt. 2: Formandens beretning

 

Formandens beretning for året 2007 - 2008

Det var så mit første år som formand for Pytla, efter nogle år som suppleant. Jeg blev valgt sidste år ved konstituering af bestyrelsen.

Det var en lidt hård start. Vores første opgave var at finde et godt alternativ til den gamle bane hos Bente og Ivan. Fra den tidligere bestyrelse havde vi arvet et oplæg til en aftale med Lisbeth og Hans fra Jagtgården om anvendelse af deres baner til stævner, undervisning og træning.

Vi var lidt presset af at vi havde et tidligt forårsstævne der skulle afvikles. Som de fleste nok ved lykkedes det ikke at få de to ting til at gå op i en højere enhed. Stævnet blev aflyst, og Hans opsagde aftalen. Vi har også haft ansøgning inde hos Furesø Kommune om baneanlæg på den gamle militære flyveplads i Værløse. Vi fik afslag sammen med en række andre tilsvarende projekter med begrundelse i at der ikke må laves nye anlæg på området. Vi har også haft kontakt til Grethe og Michael, der har en gård på vejen mellem Søsum og Slagslunde. Grethe og Michael har p.t. ikke en bane, men de overvejede at anlægge en. Senere meldte de fra, bl.a. med baggrund i at vores medlemstal var faldet, og de ikke mente vores behov kunne retfærdiggøre deres investering.

Oven i det var det meste af den gamle erfarne stævneudvalg gået af, og det har været vanskeligt at erstatte. Dertil er det heller ikke blevet lettere at skaffe dommere, hvilket også var årsag til at klubstævnet på Hedeland i september måtte aflyses.

Stævner blev det derfor desværre ikke til i det forløbne år.


Arrangementer

Derimod har vi haft et kursus med Jens Krarup, der underviste i hvordan dommerne vurderer og dømme til stævner. Det var en succes, som vi er blevet opfordret til at gentage.

Vores kvadrillehold har også været aktive. De gav opvisning til Frederiksborgskuet i maj og til StoreHesteDag i Roskilde i september og begge gange var der flere der sagde, at det da så rigtig flot ud.

Så har vi naturligvis haft vores traditionelle og meget populære efterårstur i Dyrehaven. Det var som sædvanlig en dejlig oplevelse – dog med nogen dramatik.

Trine og Maria fra undervisningsudvalget arrangerede kurser med Mille Kyhl og Isolfur, men desværre var der ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger.

Vi har ikke i år fundet anledning til at uddele vores tre vandrepokaler, fordi de tidligere er delt ud ifm. vores stævner. Forhåbentlig blevet der en ny lejlighed til at få uddelt de flotte heste i år.

Vores medlemstal er faldet, så vi er nu nede på omkring 50 medlemsskaber og ca. 75 medlemmer. Det hænger sandsynligvis sammen med de praktiske og organisatoriske udfordringer vi har haft det sidste år, og ikke mindst det faktum, at der ikke har været afholdt stævner, som nok de tidligere år har tiltrukket mange medlemmer.

Faldet i medlemstallet kan muligvis også hænge sammen med vores nye selvbetjenings- og internetbaserede system til registrering af medlemmer og betaling af kontingent. Jeg er bange for at vi kan have mistet enkelte medlemmer på den konto, enten fordi folk ikke husker at få det gjort, eller fordi nogen måske finder det lidt mere besværligt.

Systemet blev indført sidste år, både for at rationalisere klubbens administrative arbejde, men også fordi det offentlige kræver mere og mere registrering af mere eller mindre personlige oplysninger.

Jeg vil meget gerne høre hvis det er et problem, eller hvis der er forslag til forbedringer.

Vi har også fået ændret teknikken bag hjemmesiden, så arbejdet med at opdatere den kan fordeles mellem flere personer. For brugerne er det nok vanskeligt at se forskel.


Planer

Vi har været i kontakt med klubberne Hrimnir og Eldur vedrørende et samarbejde. Desuden har Sidsel Winther fra Geysir henvendt sig om afvikling af en fælles juniorlejer til sommer med deltagelse af Pytla, Eldur, Geysir og Faxi.

Vi har også planer om at få arrangeret foredrag med Gylling Halling Nielsen, der gennem hele sit lange liv har beskæftiget sig med avl og hestens udviklingshistorie. Desuden har vi også planer om en foderaften med en foderekspert fra Brogården.

Trine er i øvrigt i gang med at få en aftale Rolf & Asser Olsen om et stutteribesøg. Birgit vil prøve at lave noget tilsvarende hos sin bror, der har et stort stutteri i Nordsjælland med flere forskellige racer.

Vi pusler også med planer om et indendørs arrangement. Da de færreste ridehaller har en størrelse der giver mulighed for et traditionelt stævne, bliver det et arrangement af en anden karakter. Det kan være et anderledes stævne, et følskue, opvisning, undervisning eller lignende.

Endelig er forårsstævnet i støbeskeen. Stævneudvalget har reserveret Hedeland den 24. og 25. maj samt 6 dommere. De satser på at gennemføre stævnet som et ranglistestævne og håber på stor tilslutning af ryttere. En forudsætning for at stævnet bliver gennemført er dog, at der er mange der vil give hånd med – både op til, under og med oprydning efter stævnet.

 


Udvalg

Stort set alle vores udvalg trænger til lidt kunstigt åndedræt.

Medlemmerne af juniorudvalget – Liselotte og Louise ønsker ikke at fortsætte.

Undervisningsudvalget har to aktive medlemmer – Maria og Trine, begge vil fortsætte.

Stævneudvalget har et frafald på 2 medlemmer – Pil og Maria - og er dermed nede på 3 medlemmer – Simone og 2 x Birgitte. De skulle gerne op på 5 medlemmer igen, for det er et stort arbejde at arrangere stævner.

Vi har muligvis et par stykker der vil hjælpe med hjemmesiden – Liza og Tanya.


Generelt

Aktivitetsniveauet i klubben er helt afhængig af medlemmernes deltagelse. Der er kun os selv til at arrangere. Jeg vil derfor opfordre til at man melder sig til udvalgene eller som hjælpere ved arrangementerne, hvis man vil have at der skal ske noget. Så vil jeg garantere for at bestyrelsen bakker op om stort set alle aktiviteter inden for rammerne af vores vedtægter. Ideer og gode forslag til aktiviteter er altid velkomne.

Det er vigtigt for os i bestyrelsen at vi ved lidt om hvad medlemmerne har af forventninger og hvad de har lyst til at deltage i. Skal vi fremover være en sportsklub med stævner eller en hyggeklub med sociale arrangementer?

Som nævnt har vi arbejdet med mulighederne for at få en bane, men jeg er meget usikker på om klubben har et reelt behov for en bane. Det vil være en stor økonomisk satsning og kræver stor deltagelse fra medlemmerne. Jeg er overbevist om at en ny Pytla-bane skal være lokalt placeret. Jeg har været i tvivl om, hvorvidt vi vil kunne samle tilslutning til en bane på Værløse Flyveplads, når det bliver hverdag og banen skal tilses og vedligeholdes. Jeg tror, at det er for langt væk fra vores geografiske udgangspunkt omkring Søsum. Måske er vi bedre tjent med at leje og låne anlæg fra gang tilgang.

Jeg mener, at hvis vi skal finde noget centralt vi kan holde fast ved så er det klubbens fysiske tilholdssted i Egedal kommune omkring Søsum. Og det skal vi holde fast i. Ole Mårtensson


Kommentar til formandens beretning

Ulla Jensen: Diverse Jæger foreninger slår sig sammen for bedre repræsentation i et nyt grønt lokalråd, er Pytla interesseret? Bestyrelsen undersøger.

Néné Barnekow: Faldne medlemmer, der mangler et blad, evt. stof til lokalavisen, annoncering om hjemmeside.

Nille Larsen: Referat fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Medl.registrering er svær at overskue.

Torben Hyst: Vedr. Bane efter kommunesammenlægningerne se hvilke kommuner der har det bedste tilbud.

Pkt. 3: Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Pkt. 4: Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af §1 og §3. Begge blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 5: Catherine Brard-Jensen og Nille Larsen blev valgt til suppleant
Birgit Gotfredsen, Britta Husher og Tanya Vest blev valgt til bestyrelsen.

Pkt. 6: Torben Hyst og Ivan Techau blev valgt til revisor.

Pkt. 7: Stævne udvalget søger medlemmer.
Junior udvalget ligger lidt i dvale.
Undervisningsudvalget køre videre.
Disk. Om bane.
Samarbejdet med Eldur/Hrimnir efter bestyrelsen har konstitueret sig holdes der møde med Eldur/Hrimnir.
Kontingent (ændres ikke).
Junior (antal+tilskud).
Pytlas materiale hvor skal de være? Bestyrelsen tager kontakt til kommunen og Birgit Gotfredsen kan opbevare noget.
Hjemmeside og nyhedsbrev (bestyrelse og konsulent taler sammen).
Klubben bør støtte økonomisk op når der laves arrangementer.

Torben hævede generalforsamlingen.


Pytla regnskab 2007

 

 

Pytla regnskab 2007, 2 del

ISLÆNDERKLUBBEN PYTLA: pytla@pytla.dk